English  |   Cymraeg

Taliad Annibyniaeth Personol - Porth Gwybodaeth


 

Asesiadau Taliad Annibyniaeth Personol Capita

 

Mae Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) yn fudd-dal ar gyfer pobl â chyflwr iechyd neu anabledd tymor hir. Fe'i telir i gyfrannu tuag at y costau ychwanegol y gall yr anabl eu hwynebu, i'w helpu i fyw bywydau llawn, gweithgar ac annibynnol.

 

Mae Capita'n cynnal asesiadau PIP ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yng Nghymru, Gorllewin Canolbarth Lloegr a Dwyrain Canolbarth Lloegr. Mae asesiadau'n canolbwyntio ar sut y gall cyflwr iechyd unigolyn effeithio ar eu bywyd bob dydd, yn hytrach na'r cyflyrau iechyd eu hunain.

 

Yn dilyn adolygiad o'r dogfennau a dderbyniwyd gan DWP mae ein swyddogion iechyd proffesiynol yn penderfynu a oes digon o wybodaeth ar gael i gynnal asesiad ar bapur. Yn yr achosion hyn bydd gweithiwr iechyd proffesiynol cymwysedig yn ysgrifennu adroddiad gan ddefnyddio gwybodaeth a geir yn eich cais yn ogystal ag unrhyw wybodaeth arall y byddwn yn ei derbyn. Ar gyfer y gweddill byddwn yn cynnal asesiadau wyneb yn wyneb. Mae'r ddau asesiad yn defnyddio canllawiau DWP a ddatblygwyd gan DWP yn seiliedig ar feini prawf a osodwyd gan y Llywodraeth. Bydd Aseswr Anabledd Capita'n cwblhau'r asesiad ac yn anfon adroddiad i DWP.

 

Yna bydd swyddogion penderfyniadau DWP yn defnyddio'r holl wybodaeth i benderfynu a oes gan yr hawlydd hawl i PIP. Nid yw Capita'n gwneud unrhyw benderfyniadau ynghylch hawl i PIP. Mae ein Haseswyr Anabledd yn Weithwyr Iechyd Proffesiynol cymwysedig sydd wedi eu hyfforddi'n arbennig i gynnal asesiadau PIP ac fe'u cymeradwywyd gan DWP.

 

Gallwch ddysgu mwy am PIP, sut y gall effeithio arnoch a sut i hawlio wrth fynd i dudalen PIP ar wefan Gov.uk

 


Capita Health and Wellbeing Limited Registered Office © 2013 Capita plc All rights reserved.
The Registry, 34 Beckenham Road, Kent, BR3 4TU. Registered in England No. 3185776 map o'r safle
0619