Menu

Y Broses Asesu

Asesiadau Wyneb yn Wyneb

Nod asesiad wyneb yn wyneb yw er mwyn i Aseswr Anabledd gasglu digon o wybodaeth ynghylch effeithiau ymarferol eich cyflwr neu anabledd er mwyn creu adroddiad ar gyfer penderfynyddion y DWP.

Bydd yr Aseswr Anabledd yn gofyn cwestiynau i chi neu eich cynrychiolydd penodedig i ganfod sut mae eich cyflwr yn effeithio ar eich bywyd bob dydd a'ch gallu i fynd o gwmpas. Bydd yn gwneud nodiadau trwy gydol yr ymgynghoriad.

Ni fydd yr ymgynghoriad yn archwiliad meddygol llawn nac yn ymgais i wneud diagnosis o'ch symptomau meddygol. Bydd yn canolbwyntio ar sut mae eich bywyd wedi ei effeithio gan yr heriau a wynebwch o ganlyniad i'ch cyflwr iechyd neu anabledd. Mae pawb yn wahanol a byddwch yn cael eich trin ag urddas a pharch.

Bydd unrhyw archwiliad corfforol fydd yn ofynnol dim ond yn gofyn i chi wneud symudiadau syml yn unig sy'n berthnasol i'ch cyflwr yn unig ac o fewn eich gallu. Ni ofynnir i chi wneud unrhyw beth fydd yn achosi anesmwythdra i chi. Efallai y bydd yr archwiliad hefyd yn cynnwys Asesiad Swyddogaeth Meddyliol fydd yn cael ei deilwra i'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yr Aseswr Anabledd hefyd yn gallu gweld rhai o'r anawsterau sydd gennych chi wrth gyflawni rhai tasgau penodol yn ystod yr amser a dreuliwch gyda'ch gilydd, sy'n gallu ychwanegu gwerth pellach i'r adroddiad.

Byddwch yn cael eich asesu eich bod yn gallu gwneud rhywbeth os gallwch wneud hynny'n ddiogel, i safon dderbyniol, drosodd a throsodd ac o fewn amser rhesymol.

Paratoi ar gyfer eich Ymgynghoriad

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod ble mae eich apwyntiad yn cael ei gynnal, cynlluniwch eich taith a rhowch ddigon o amser i gyrraedd mewn pryd. Byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau ar ba drafnidiaeth gyhoeddus allwch chi ddefnyddio i gyrraedd y ganolfan ymgynghori.

P'un a yw'ch ymgynghoriad yn cael ei gynnal yn y ganolfan ymgynghori neu yn eich cartref, mae croeso i chi gael rhywun arall gyda chi; gallai fod yn aelod o'r teulu, ffrind, gweithiwr cymorth neu ofalwr.

Gall eich cydymaith ddarparu cefnogaeth neu helpu gyda chyfieithu os nad yw Saesneg yn iaith gyntaf i chi, er bod yn rhaid iddo/iddi fod dros 18 oed er mwyn gallu gwneud hyn. Neu, gallwn ddarparu gwasanaeth cyfieithu neu ddehonglydd Iaith Arwyddion Prydain neu Iwerddon os byddwch yn rhoi gwybod i ni o flaen llaw. Cysylltwch â'r Ganolfan Ymholiadau ar 0808 1788 115 os ydych eisiau gofyn am y gwasanaeth hwn.

Os yw'ch apwyntiad mewn canolfan ymgynghori, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod ymhle y mae a chaniatáu digon o amser i gyrraedd yno. Byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau yn dangos y drafnidiaeth gyhoeddus y gallwch ddefnyddio i gyrraedd y ganolfan ymgynghori.

Os na allwch ddod i'r apwyntiad neu, am resymau diwylliannol neu grefyddol, mae angen asesydd o'r un rhyw arnoch, cysylltwch â'r Ganolfan Ymholiadau ar 0808 1788 115 cyn gynted â phosibl.

Manylion eraill y gallai fod angen i chi eu hystyried:

 • Os ydych chi angen meddyginiaeth, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei chario gyda chi.
  • Gallai fod yn ddefnyddiol dod â rhestr o'ch meddyginiaethau. Er enghraifft, rhestr o'ch presgripsiynau gan eich meddyg teulu
  • Os oes gennych unrhyw dystiolaeth bellach, dewch â hon gyda chi i'r ymgynghoriad
 • Os oes gennych gi cymorth, bydd dŵr ar gael.
 • Bydd toiledau hygyrch ar gael (ond ni allwn eich helpu i ddefnyddio'r rhain)
 • Os ydych chi'n defnyddio unrhyw offer cyfathrebu arbenigol, dewch â'r rhain gyda chi.
 • Mae'r adeiladau'n hygyrch, ac mae dolen sain ar gael, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â'r
 • Ganolfan Ymholiadau ar 0808 1788 115 cyn gynted â phosibl ynghylch unrhyw anghenion arbennig.

Os oes gennych gwestiynau neu gais yn ymwneud â'ch ymgynghoriad, gallwch gysylltu â'r Ganolfan Ymholiadau ar 0808 1788 115. Efallai yr hoffech gysylltu o flaen llaw â ni os:

 • YYw eich anabledd neu gyflwr iechyd yn golygu bod angen addasiadau penodol arnoch o ran sut fyddwn yn cynnal eich ymgynghoriad. Gall hyn gynnwys cais am ddehonglydd iaith arwyddion.
 • Os nad yw Saesneg yn iaith gyntaf i chi ac yr hoffech i ni helpu - gallwn ddarparu cyfieithydd.

Gwirio hunaniaeth ar gyfer asesiad wyneb yn wyneb

Dangoswch un darn o brawf hunaniaeth o gategori ‘A’ ac un darn o gategori ‘B’. Os nad oes gennych unrhyw brawf hunaniaeth ffotograffig, yna dylech ddangos dwy ddogfen o gategori ‘B’. Os nad oes gennych brawf hunaniaeth dderbyniol, ni fyddwn yn gallu parhau gyda'ch asesiad.

Identity Documents

'A' - Prawf Hunaniaeth Ffotograffig

 1. Pasbort y Deyrnas Unedig neu Dramor.
 2. Cerdyn Adnabod Cenedlaethol Tramor.
 3. Trwydded yrru cerdyn llun y Deyrnas Unedig.
 4. Pasbort.
 5. Cerdyn Hunaniaeth Etholiadol Gogledd Iwerddon.
 6. Trwydded Breswylio Fiometrig a gyhoeddwyd gan UKBA.
 7. Pas Teithio'r Deyrnas Unedig gyda llun.

'B' - Prawf Hunaniaeth heb lun

 1. Tystysgrif Geni, y Deyrnas Unedig a Thramor.
 2. Tystysgrif Priodas, y Deyrnas Unedig a Thramor.
 3. Archddyfarniad Absoliwt, y Deyrnas Unedig a Thramor.
 4. Trwydded Yrru'r Deyrnas Unedig (hen fath, heb lun).
 5. Tystysgrif Brodori / dinasyddiaeth y Deyrnas Unedig.
 6. Dogfen cytundeb rhent Cyngor / Cymdeithas Tai'r Deyrnas Unedig.
 7. Dogfen cytundeb tenantiaeth Cyngor / Cymdeithas Dai'r Deyrnas Unedig.
 8. Bil Treth Cyngor y Deyrnas Unedig.
 9. Bil Cyfleustodau'r Deyrnas Unedig.
 10. Tystiolaeth y Deyrnas Unedig o hawl i fudd-dal y Wladwriaeth neu awdurdod lleol.

Recordiad Sain

Os dymunwch, gallwch ddefnyddio'r offer eich hun i gofnodi yr ymgynghoriad wyneb yn wyneb. Rhaid i hyn gael ei wneud yn unol â rheolau canlynol Adran Gwaith a Phensiynau:

 • Mae angen ichi adel ni wybod cyn eich apwyntiad y byddwch yn hoffi cofnodi eich asesiad drwy ffonio ein canolfan ymholiadau ar 0808 1788 115.
 • Bydd angen i chi ddarparu offer recordio sain eich hun. Rhaid i eich offer recordio allu cynhyrchu dau copïau unfath o gofnodi ar ddiwedd yr asesiad, naill ai ar ffurf casét sain neu CD. Nid yw ffonau symudol a gliniaduron yn gyfryngau addas ar gyfer cofnodi asesiadau
 • Bydd angen i chi roi un copi o'r cofnodion i'r asesydd, ar ddiwedd yr apwyntiad
 • Bydd angen i chi lofnodi cytundeb sy'n nodi beth yr ydych medru gwneud ac na chaniateir ei wneud gyda cofnodi.
 • Byddwn yn cadw copi o'r recordiad am uchafswm o 14 mis, ar ba bwynt fydd y recordiad yn cael’i dinistrio. Nid ydym yn trosglwyddo y recordiadau i’r adran gwaith a Phensiynau, ac nid ydynt yn e’i ddefnyddio wrth benderfynu ar eich hawl neu wobr.
 • Dylai eich ymgais i gofnodi asesiad heb wedi cysylltu â ni yn gyntaf ac wedyn gytuno ar y canllawiau uchod, bydd eich asesiad yn debygol o gael eu stopio ac efallai byddwn yn dychwelyd eich achos at yr Adran Gwaith a Phensiynau.
Top